• شماره حساب :  ٠٢٠١١٨٦٦٦٩٠٠١

  • شماره کارت:  ٦٠٣٧٩٩٨١٨٠٠٥٩١٨٩

  • شماره شبا: IR160170000000201186669001

  • نام صاحب حساب : ربابه دهقان اناری